db.dobo.sk

Inštalácia Oracle 11 na Fedoru 12 – 14 how-to

1 komentár

  • nutné upraviť, keďže ORA určená pre RedHat (CentOS)
  • odskúšané na Fedore 12, 13, 14
  • inštalácia cez klasický OUI (nutnosť Xwindow)

1. knihovny a software vo Fedore

ksh, binutils, libaio, libaio-devel, sysstat, unixODBC, unixODBC-devel, compat-libstdc++-33

2. základné konfigurácie

2.1. /etc/sysctl.conf

minimálne hodnoty:

fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default=262144
net.core.rmem_max=4194304
net.core.wmem_default=262144
net.core.wmem_max=1048586

2.2. PAM moduly

/etc/pam.d/login

session required pam_limits.so

/etc/security/limits.conf

oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536

2.3. /etc/redhat-release

naklamať o verzii systému, zmazať info a napísať napr.

redhat release 6

3. useri, skupiny, stiahnutie ora11

3.1. useri, skupiny

groupadd oinstall
groupadd dba
useradd -g oinstall -G dba oracle

Prihlás sa ako oracle, stiahnutie ora 11 (servru, klienta). V zásade je jedno, kam sa to stiahne, najlepšie HOME.

3.2. foldre, kam sa nainštaluje

Je to egal, kam umiestniť koreň inštalácie, ideálne držať sa nejakého svojho zvyku. Dôležitá je ale štruktúra podadresárov, tá sa potom vyexportuje do $PATH. posledný adresár je SID databázovej inštancie. Každopádne user oracle by mal mať vlastnícke práva.

mkdir -p /ora/product/11.2./o-o-ora01
chown -R oracle:oinstall /ora

4. Preinstall konfigurácia – Bash

Vyexportovanie ciest v bashi (ak je hlavným shellom).

TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=oracle.dobo.local; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=o-o-ora01; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/o-o-ora01; export ORACLE_HOME

píše: admin

November 23rd, 2011 o 1:29 pm

chlievik: oracle

1 odpoveď to 'Inštalácia Oracle 11 na Fedoru 12 – 14 how-to'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Inštalácia Oracle 11 na Fedoru 12 – 14 how-to'.

  1. […] na inštaláciu ORA 11. Na všetkých rovnako – základné parametre customizácie v tomto staršom príspevku, alebo použiť predpripravené skripty Oraclu z OTN. Na všetkých uzloch je účet Oracle a mám […]

okomentuj